قره س نقر

Feb 05, 2014 · arabic to english vocabulary for the third volume of qasas-un-naibyeen by abul hassan ali nadqwi. قال ذو الرمة: كـأن يدي حربائها متشمساً يدا مذنب يستغفـر اللـه تائـب ودابة شموس وخيل شمس: لا تكاد تستقر وقد شمست شماساً

2023-02-09
    All in one seo pack و youst
  1. سورة الفاتحة 58
  2. ترجمه الهی قمشه ای
  3. روشني چشم من در نماز است
  4. سوره نصر